ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOSERVICE BOESER VOOR DE KOOP/REPARATIE & ONDERHOUD

Versie 1.0
KVK-nummer: 24442733

1. Begripsbepalingen
1.1. De ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf.
1.2. De consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.
1.3. De contractspartij/wederpartij: de partij (consument of ondernemer) die in een
rechtsbetrekking tegenover Autoservice Boeser staat.
1.4. De opdrachtgever: de partij (consument of ondernemer) die Autoservice Boeser opdracht
geeft om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen.
1.5. De opdrachtnemer/aannemer: de partij (Autoservice Boeser) aan wie de opdrachtgever de
opdracht heeft gegeven om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te
brengen.
1.6. De opdracht: de tussen Autoservice Boeser en de opdrachtgever gesloten overeenkomst tot
het verrichten van werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie- of
onderhoudswerkzaamheden en keuringen.
1.7. De koopovereenkomst: de overeenkomst van koop of verkoop van nieuwe of gebruikte auto’s,
onderdelen of accessoires.
1.8. De koper: de partij (ondernemer of consument) die een auto, een onderdeel of accessoire
koopt van de verkoper tegen een prijs in geld.
1.9. De verkoper: de partij (Autoservice Boeser) die aan de koper een auto, onderdeel of accessoire verkoopt tegen een prijs in geld.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Autoservice
Boeser en op alle tussen Autoservice Boeser en anderen gesloten overeenkomsten.
Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van
toepassing.
Een vanwege de contractspartij van Autoservice Boeser voorgestelde en van deze algemene
voorwaarden afwijkende voorwaarde heeft slechts werking indien Autoservice Boeser hier
schriftelijk mee instemt. Een dergelijke afwijkende voorwaarde heeft slechts werking voor de
duur van de specifieke overeenkomst, waarvoor zij is overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op gevallen waarin derden betrokken raken
bij de offertes van Autoservice Boeser en de overeenkomsten tussen Autoservice Boeser en
wederpartijen.
Indien een situatie niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden is geregeld, dient deze te
worden beoordeeld in overeenstemming met wel in deze algemene voorwaarden geregelde
gevallen en de strekking van deze algemene voorwaarden.
Indien in een bepaling in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken van een dwingende
consumentenrechtelijke wettelijke bepaling, dan dient de betreffende bepaling in deze
Algemene Voorwaarden in overeenstemming met de dwingende consumentenrechtelijke
wettelijke bepaling te worden uitgelegd en/of gaat deze dwingende consumentenrechtelijke
wettelijke bepaling voor. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven van
toepassing.

De vernietiging van een beding in deze Algemene Voorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de
overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet aan. Deze blijven onverkort van toepassing.

3. Aanbiedingen/offertes
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en gelden voor het specifieke geval, tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven is door Autoservice Boeser.
De wederpartij moet binnen de gestelde termijn het aanbod of de offerte aanvaarden en/of een
opdracht geven. Is er geen termijn overeengekomen, dan moet de wederpartij onmiddellijk
aanvaarden.
De in het aanbod of de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Is de wederpartij een
consument dan zijn de in het aanbod of de offerte vermelde prijzen inclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege.
Kennelijke vergissingen in het aanbod of de offerte binden Autoservice Boeser niet.
Een uit meerdere componenten bestaande aanbieding of offerte is niet deelbaar. Alle afzonderlijke
onderdelen vormen 1 geheel. Afzonderlijke nakoming van een onderdeel kan niet van
Autoservice Boeser worden gevraagd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is door Autoservice Boeser.

4. Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de wederpartij of
aanvaarding van de opdracht, in overeenstemming met de offerte, door Autoservice Boeser.
Indien een aanvaarding op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod, wordt de overeenkomst
tot stand gekomen geacht volgens het oorspronkelijke aanbod, dus niet volgens de afwijkende
aanvaarding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
Indien een opdracht op ondergeschikte punten afwijkt van de offerte, wordt de aanvaarding van de
opdracht en dus de overeenkomst tot stand gekomen geacht overeenkomstig de offerte, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
In geval het mogelijk en/of noodzakelijk is dat de verplichtingen van Autoservice Boeser uit de
overeenkomst in verschillende stappen worden uitgevoerd, dan komt Autoservice Boeser het
recht toe om deze afzonderlijk uit te voeren en te factureren. Zolang de openstaande
factuur/facturen niet is/zijn voldaan komt Autoservice Boeser het opschortingsrecht toe met
betrekking tot de opvolgende stappen.

Koop
5. Aanbod, overeenkomst en prijzen
De verkoper doet een aanbod, waarin een prijs en een duidelijke omschrijving van de auto, het
onderdeel of accessoire wordt weergegeven. In de overeenkomst wordt daarnaast tevens de
wijze van betaling en de leveringsdatum vermeld.
De aangegeven prijzen zijn vastgesteld op basis van de omstandigheden ten tijde van het uitbrengen
van het aanbod dan wel het aangaan van de overeenkomst.
Ingeval een vaste prijs overeengekomen is, kan Autoservice Boeser de prijs nadien enkel verhogen in
het geval wijzigingen in heffingen vanwege de overheid, wijziging in belastingen of accijnzen, plaatsvinden.

In het geval dat geen vaste prijs in de overeenkomst is overeengekomen is, kan Autoservice Boeser
de prijs nadien verhogen in de volgende gevallen: verhogen van prijzen van lonen, sociale
lasten, heffingen vanwege de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen, valutakoersen, en
soortgelijke gevallen.
Autoservice Boeser brengt de koper op de hoogte van een prijswijziging. Bij een prijsstijging kom de
koper het recht toe de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsstijging in de lijn der verwachtingen ligt en/of de prijsstijging een gevolg is van heffingen vanwege de overheid.

6. Derden
Autoservice Boeser houdt zich het recht voor om bij het nakomen van zijn verplichtingen uit de overeenkomst derden in te schakelen.

7. Verkoop en inruil
Indien de koopsom geheel of gedeeltelijk door koper wordt voldaan door inruil van hem in eigendom
toebehorende auto en koper in afwachting van de levering van de gekochte auto de in te
ruilen auto blijft gebruiken, wordt de in te ruilen auto eerst eigendom van Autoservice Boeser
nadat de levering en feitelijke overdracht van die auto heeft plaatsgevonden.
Tijdens het voortgezet gebruik van de in te ruilen auto door koper tussen het moment van het sluiten
van de koopovereenkomst en het moment van levering van de in te ruilen auto aan Autoservice Boeser zijn alle kosten verband houdend met en alle schade aan de te ruilen auto, door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor rekening en risico van koper.

8. Annulering
De koper kan annuleren totdat de auto, het onderdeel of accessoire is geleverd. De annulering moet
schriftelijk plaatsvinden.
De koper is verplicht de door Autoservice Boeser geleden schade vanwege het annuleren te
vergoeden. Deze schade wordt vastgesteld op 20% van de totale koopprijs van de auto, het
onderdeel of accessoire, tenzij partijen uitdrukkelijk bij het aangaan van de overeenkomst
hiervan zijn afgeweken.
De schade dient binnen 14 dagen na annulering te worden betaald. Indien betaling achterwege blijft,
komt Autoservice Boeser het recht toe om alsnog nakoming te vorderen. De koper vrijwaart Autoservice Boeser tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering.

9. Leveringstermijnen en verzuim
De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
De leveringstermijnen zijn vastgesteld met de prognose dat er zich geen beletselen zullen voordoen.
Bij niet tijdige levering dient de koper Autoservice Boeser schriftelijk in gebreke te stellen. In deze
ingebrekestelling moet Autoservice Boeser een redelijke termijn worden geboden om aan zijn
verplichting te voldoen.
Na levering komt het risico van de zaak op de koper te liggen.
Indien de koper de auto, het onderdeel of accessoire voor of op het overeengekomen tijdstip van
levering niet in ontvangst neemt, wordt die auto, dat onderdeel of accessoire voor zijn
rekening en risico te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Autoservice
Boeser stalling c.q. opslagkosten aan de koper in rekening brengen conform het in zijn bedrijf
geldende tarief.

10. Garantie
Autoservice Boeser garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst. De
door Autoservice Boeser geleverde producten bezitten die eigenschappen die, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik in Nederland nodig zijn.
Ingeval de koper een consument is en er een tekortkoming optreedt gedurende 6 maanden na
levering, wordt het gekochte geacht niet te beantwoorden aan de overeenkomst.
De garantie wordt verstrekt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. In het geval derden, waaronder begrepen leveranciers van Autoservice
Boeser of producenten van het product, een garantie verlenen, dan wordt de garantie, die
Autoservice Boeser geeft, beperkt tot die garanties, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen is.
De garantie geldt niet en komt te vervallen indien het probleem een gevolg is van oneigenlijk gebruik
dat buiten de normale gebruiksverwachting ligt (waaronder begrepen: bijzonder gebruik, tenzij
dit uitdrukkelijk is overeengekomen), wijzigingen zijn aangebracht en bewerkingen hebben
plaatsgevonden aan het product, overmachtssituaties zoals extreme weersomstandigheden
zich voordoen.
Indien de tekortkoming buiten de garantie valt, brengt Autoservice Boeser verslag hiervan uit aan de
koper. De kosten, waaronder maar niet uitsluitend reparatie-, vervanging-, administratie-,
onderzoeks-, en behandelkosten, worden alsdan in rekening gebracht aan de koper.

Reparatie en onderhoud
11. Werkzaamheden, prijsopgave en opleverdatum
In de offerte/opdracht worden de door Autoservice Boeser te verrichten werkzaamheden
omschreven. Tevens wordt een prijsopgave en opleveringsdatum aangegeven. De prijsopgave
en de opleveringsdatum zijn presumptief, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs en een fatale
opleveringsdatum is overeengekomen.
In geval een vaste prijs overeengekomen is, komt Autoservice Boeser niettemin het recht toe om de
prijs te verhogen indien de prijsstijging het gevolg is van een aanpassing van de overeenkomst,
wijzigingen in heffingen vanwege de overheid (wijziging in belastingen of accijnzen) en/of
Autoservice Boeser het recht hiertoe ontleent aan de wet.
Indien de richtprijs met meer dan 10% wordt overschreden, dan treedt Autoservice Boeser inzake de
kostenstijging in overleg met de opdrachtgever.
Ingeval de werkzaamheden niet voor de opleverdatum afgerond kunnen worden, stelt Autoservice
Boeser de opdrachtgever over de opgelopen vertraging in kennis.
Ingeval een vaste opleverdatum is afgesproken en deze overschreden wordt, heeft de opdrachtgever
recht op een redelijke schadevergoeding, tenzij de overschrijding niet van wezenlijke omvang
is of sprake is van overmacht aan de zijde van Autoservice Boeser.
12. Annulering
De opdrachtgever kan annuleren tot het moment waarop Autoservice Boeser aangeeft dat de
werkzaamheden zijn verricht en opgeleverd kunnen worden.
Autoservice Boeser en de opdrachtgever treden in overleg over de verdere afhandeling van de
annulering.
De opdrachtgever is verplicht de door Autoservice Boeser geleden schade vanwege het annuleren te
vergoeden. De kosten die Autoservice Boeser tot het moment van annuleren heeft gemaakt
moeten vergoed worden. Ook de werkzaamheden die Autoservice Boeser tot de annulering
heeft uitgevoerd moeten door opdrachtgever worden vergoed. Bovendien komen de kosten

voor een mogelijke overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden voor
rekening van de opdrachtgever.

13. Meer- en minderwerk
Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen.
Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, toevoegingen of veranderingen in het
overeengekomen werk wenst, moet hij/zij deze tijdig en schriftelijk aan Autoservice Boeser ter
kennis brengen. Worden de toevoegingen of wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het
risico voor de tenuitvoerlegging van deze voor rekening van de opdrachtgever.
Autoservice Boeser komt het recht toe om voorgestelde wijzigingen te weigeren indien deze een
deugdelijke nakoming van de opdracht zullen verhinderen.
Met betrekking tot het meer- en minderwerk kan Autoservice Boeser een verhoging van de prijs
vorderen als deze noodzakelijk is.
Indien door de aangebrachte wijzigingen of toevoegingen de oorspronkelijke levertijd wordt
overschreden, is Autoservice Boeser hier niet verantwoordelijk voor.

14. Uitbesteding werk aan derden
Autoservice Boeser is bevoegd het werk in het geheel of gedeeltelijk door anderen te laten
uitvoeren.
Indien een onderdeel gerepareerd dient te worden en autoservice Boeser het onderdeel door een
derde laat repareren, worden de (demontagekosten en) montagekosten die autoservice
Boeser maakt afzonderlijk in rekening gebracht. Deze staan los van en worden onafhankelijk
van het (door een derde) gerepareerde onderdeel verricht. De betaling van de
(demontagekosten en) montagekosten staat dus ook los van de betaling voor het
gerepareerde onderdeel. Ook indien het gerepareerde onderdeel gebreken vertoont, dienen
de (demontagekosten en) montagekosten te worden betaald.
15. Vrijwaring
In geval Autoservice Boeser aan opdrachtgever een huur en/of vervangend vervoermiddel ter
beschikking stelt, vrijwaart de opdrachtgever Autoservice Boeser voor alle vorderingen tot
vergoeding van geleden schade en/of gemaakte kosten welke voortvloeien of verband houden
met het eigendom, het bezit, gebruik, verhuur of exploitatie van het vervoermiddel ongeacht
of een dergelijke vordering in of buiten rechte tegen Autoservice Boeser wordt ingesteld.
Tevens vrijwaart de opdrachtgever Autoservice Boeser voor de door derden geleden schade
voortvloeiende uit het tijdsbestek gedurende waarin de opdrachtgever de beschikking
heeft/had over het vervoersmiddel. De opdrachtgever is verplicht Autoservice Boeser
schadeloos te stellen.
Alle kosten met betrekking tot het gebruik van het vervoermiddel komen ten laste van de
opdrachtgever.

16. Oplevering
Na de kennisgeving van Autoservice Boeser aan de opdrachtgever dat het werk klaar is om te worden
opgehaald, wordt het werk geacht opgeleverd te zijn op het moment dat de opdrachtgever het
werk in gebruik neemt/ophaalt.
Indien opdrachtgever het werk niet binnen 1 week ophaalt wordt het werk na het verstrijken van
deze termijn als opgeleverd beschouwd.
De opdrachtgever is verplicht het werk bij de oplevering deugdelijk te onderzoeken. De
opdrachtgever dient uiterlijk binnen 1 week na oplevering de aangetroffen gebreken

schriftelijk aan Autoservice Boeser mede te delen. Gebreken ontstaan na deze termijn komen
voor rekening van de opdrachtgever.
Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever.
Indien tweedehandsonderdelen of onderdelen van de sloop worden gebruikt of de opdrachtgever
zelf onderdelen aanlevert, is het werk van begin af aan voor risico van opdrachtgever. Dit geldt
zowel voor het onderdeel als de montage ervan.

17. Stallingskosten
Indien na uitvoering van de aan Autoservice Boeser opgedragen werkzaamheden en kennisgeving
daarvan aan de opdrachtgever, het desbetreffende object niet binnen een week na de
kennisgeving is afgehaald, is Autoservice Boeser gerechtigd om stallingskosten in rekening te
brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief.

Algemeen
18. Betaling en kosten
Betalingen dienen contant te geschieden, tenzij Autoservice Boeser uitdrukkelijk aangegeven heeft
dat betaling ook kan plaatsvinden door middel van bijschrijving op het door Autoservice
Boeser vermelde bankrekeningnummer.
Indien niet contant betaald wordt dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te
worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
Wordt niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaald, dan is Autoservice Boeser gerechtigd
wettelijke rente in rekening te brengen. Daarnaast is Autoservice Boeser gerechtigd om
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
Indien de wederpartij een consument is, dan is de hoogte van de rente gelijk aan de wettelijke
consumentenrente. In overige gevallen is een rente van 1% per maand verschuldigd.
Indien de wederpartij een consument is, dan worden de incassokosten berekend volgens het ‘Besluit
Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’. Voor consumenten gelden de volgende
tarieven voor incassokosten:
Minimumtarief € 40,00
15% over eerste € 2.500,00
10% over volgende € 2.500,00
5% over volgende € 5.000,00
1% over de volgende € 190.000,00
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00
Indien de wederpartij geen consument is en dus handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde
hoofdsom, met een minimum van € 40,00.
Autoservice Boeser kan betaling van de hoofdsom weigeren indien niet tevens het rentebedrag, de
gemaakte kosten en/of schade worden betaald.
19. Aansprakelijkheid

Autoservice Boeser is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die ontstaan als direct
of indirect gevolg van:

 • Overmacht;
 • Onjuiste uitlatingen of onjuist verstrekte gegevens door de wederpartij, dan wel daden of
  nalatigheden van de wederpartij, zijn/haar ondergeschikten ofwel andere personen die
  door of vanwege hem/haar te werk zijn gesteld;
 • Nalatigheden van de wederpartij in het onderhoud van de geleverde zaken en/of gebreken
  in de door hem/haar geleverde zaken;
 • Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan
  wel biologische invloeden van buitenaf;
 • Normale slijtage ten gevolge van dagelijks gebruik aan de geleverde zaken;
 • Beschadiging, diefstal of andersoortig schade aan de auto of onderdelen die aan
  Autoservice Boeser worden toevertrouwd en op het terrein van Autoservice Boeser worden
  achtergelaten/gestald.
 • Enige andere van buiten komende oorzaken.
  Mocht Autoservice Boeser aansprakelijk zijn, dan is Autoservice Boeser slechts aansprakelijk tot
  maximaal 1,5 maal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid is in elk geval begrenst tot het
  bedrag, waarvoor Autoservice Boeser zich heeft verzekerd.
  Autoservice Boeser is nimmer gevolgschade verschuldigd.

20. Overmacht
Een tekortkoming in de nakoming kan Autoservice Boeser niet worden toegerekend indien de
tekortkoming niet aan zijn schuld te wijten is en niet voor zijn rekening komt volgens de wet,
een rechtshandeling of volgens de in het verkeer geldende opvattingen.
Als overmacht worden alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, beschouwd,
waarop Autoservice Boeser geen invloed kan of kon uitoefenen.
De navolgende situaties en/of gebeurtenissen worden nadrukkelijk als overmacht beschouwd:
stormschade en andere natuurrampen; belemmeringen door derden; belemmering in het
vervoer in het algemeen; geheel of gedeeltelijke werkstakingen; oproer, oorlog of
oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen; verlies of
beschadiging van goederen bij transport naar Autoservice Boeser of de opdrachtgever; niet of
niet tijdige levering van goederen door derden of leveranciers van Autoservice Boeser, en
importverboden; gehele of gedeeltelijke mobilisatie; belemmerende maatregelen van enige
overheid; brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van
Autoservice Boeser, dan wel in de middelen van vervoer van derden; het opleggen van
heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden
teweegbrengen.
Bij het zich voordoen van bovenvermelde gebeurtenissen, is Autoservice Boeser niet verplicht tot het
vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan. Tevens wordt
Autoservice Boeser voorlopig ontheven van zijn verplichting tot levering dan wel het uitvoeren
van overeengekomen werkzaamheden.
Het hangt van de specifieke omstandigheden van het geval af, in hoeverre, in het geheel of
gedeeltelijk, Autoservice Boeser ontheven wordt van zijn verplichting tot levering dan wel het
uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden of dat Autoservice Boeser de levering en of
uitvoering mag opschorten. Bij een blijvende onmogelijkheid van levering en/of uitvoering,
zoals overeengekomen, zal de desbetreffende overeenkomst beschouwd worden als te zijn
geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Indien Autoservice Boeser al gedeeltelijk aan zijn

verplichtingen heeft voldaan, is hij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te facturen. De
wederpartij is verplicht deze te betalen.

21. Wanprestatie, opschorting en ontbinding
Ingeval de wederpartij op enige wijze wanprestatie pleegt, is hij/zij in verzuim zonder dat
ingebrekestelling vereist is.
Onverminderd de uit de wet voortvloeiende rechten, zijn de vorderingen die Autoservice Boeser op
de wederpartij heeft, per direct opeisbaar, en heeft Autoservice Boeser het recht de op hem
rustende verbintenis op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden
zonder de tussenkomst van een rechter en zonder de verplichting om de wederpartij
schadeloos te stellen of enige schadevergoeding aan hem/haar verschuldigd te zijn, indien:
De wederpartij haar verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt;

 • Autoservice Boeser op goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij in de nakoming
  zal tekortschieten. Bijvoorbeeld wanneer uit een mededeling van de wederpartij voortvloeit
  dat hij/zij zal tekortkomen of dit anderszins ten gehore van Autoservice Boeser komt.
 • De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of haar faillissement wordt
  aangevraagd;
 • De wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft gekregen;
 • De onroerende goederen van de wederpartij in beslag zijn genomen.
 • Het bedrijf van de wederpartij in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of
  wordt overgenomen;
 • Wederpartij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten;
 • Aan wederpartij zekerheidstelling is verzocht en hij/zij hier geen of onvoldoende gevolg aan
  heeft gegeven.

22. Eigendomsvoorbehoud
Zolang Autoservice Boeser geen volledige betaling van de wederpartij heeft ontvangen inzake een
overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van werk of de koop/verkoop, blijven de
geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Autoservice Boeser.
Onder volledige betaling wordt tevens eventueel verschuldigde rente, (buitengerechtelijke)
kosten en schade begrepen.
Autoservice Boeser heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de
nalatige wederpartij zijn/haar verplichtingen niet nakomt, indien hij/zij liquideert, surseance
van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag
op de goederen wordt gelegd.
Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de
wederpartij verboden, zolang hij/zij niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Gedurende het eigendomsvoorbehoud moet de wederpartij de goederen verzekeren, onderhoud
laten uitvoeren, de kosten betalen en het risico behorende bij deze goederen dragen. Bij een
uitkering van de verzekering, komt het uitgekeerde bedrag toe aan Autoservice Boeser,
onverminderd de daadwerkelijke waarde van de goederen. Bovendien heeft de wederpartij de
informatieplicht om Autoservice Boeser op de hoogte te stellen in het geval beslag wordt of
dreigt te worden gelegd op de betreffende goederen.
In geval Autoservice Boeser zijn rechten wil effectueren, geeft de wederpartij alle medewerking
hiertoe. De wederpartij geeft bij voorbaat onherroepelijke toestemming aan Autoservice
Boeser om plaatsen te betreden om de eigendommen op te eisen.

23. Retentierecht

Autoservice Boeser kan retentierecht uitoefenen op de auto, het onderdeel of accessoire. Hij heeft
het recht de auto het onderdeel of accessoire onder zich te houden zolang de schuld voor deze
of eerdere werkzaamheden of andere kosten voortvloeiende uit de onderhavige dan wel uit
voorgaande overeenkomsten aangegaan met dezelfde wederpartij, niet is betaald.

24. Vrijwaring
De wederpartij vrijwaart Autoservice Boeser voor alle mogelijke gevallen waarin derden schade lijden
ten gevolge van de onderliggende rechtsbetrekking en waarin de schade niet toerekenbaar is
aan Autoservice Boeser.
De wederpartij is verplicht Autoservice Boeser schadeloos te stellen.

25. Geschillen/rechtskeuze
Op de aanbiedingen, offertes van Autoservice Boeser en de overeenkomsten tussen Autoservice
Boeser en wederpartijen is Nederlands Recht van toepassing.
Elk geschil dat zich tussen Autoservice Boeser en een wederpartij voordoet zal, met uitsluiting van elk
ander gerechtelijk forum, ter beschikking daarvan aan de burgerlijke rechter worden
voorgelegd. Indien niet anders dwingendrechtelijk bepaald, is de rechter van de
woonplaats/vestigingsplaats van Autoservice Boeser aangewezen om van het geschil kennis te
nemen.

26. Wijziging en vindplaats algemene voorwaarden
Autoservice Boeser heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of geheel te vervangen.
Steeds is de laatst gedeponeerde editie respectievelijk de op het moment van het uitbrengen van de
aanbieding/offerte of het afsluiten van de overeenkomst geldende editie van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.